Podczas pierwszego w 2020 roku posiedzenia Sejmu, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska poinformował, że w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 planowane jest dofinansowanie projektów z zakresu gospodarowania wodami opadowymi, a także wsparcie działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w jednostkach samorządu terytorialnego. Prace nad przygotowaniem tej perspektywy w obszarze adaptacji do zmian klimatu zostały już rozpoczęte w Ministerstwie Klimatu. Jeszcze w tym roku zostaną rozpisane konkursy dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Funduszy Norweskich i EOG, na infrastrukturę pozwalającą retencjonować wodę opadową w miastach. Środki te są szansą dla miast, które chcą rozwijać zielone dachy i dobrze gospodarować wodą opadową.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.