Zakładanie zielonych dachów stanowi odpowiedź na wiele wyzwań, z którymi w najbliższym czasie przyjdzie nam się zmierzyć. Od problemu suszy, która dotknie nie tylko rolników, ale też hobbistycznych ogrodników, czy nasze portfele, aż po letnią udrękę spowodowaną „miejską wyspą ciepła”. W łagodzeniu tych negatywnych skutków zmiany klimatu i jednocześnie w rozpowszechnieniu zielonych dachów mogą pomóc programy dofinansowujące.

W ramach działań wspierających realizację zielono-błękitnej infrastruktury NFOŚiGW ogłosił w maju nowy nabór Miasto z Klimatem w ramach programu priorytetowego Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska. Przedsięwzięcia na których realizację można otrzymać dofinansowanie to powiązane funkcjonalnie inwestycje w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych, rozwój terenów zieleni w miastach. O dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów kwalifikowanych (jednak nie więcej niż 1 mln zł) mogą ubiegać się gminy miejskie w dwóch kategoriach: poniżej i powyżej 100 tys. mieszkańców od 29.05.2020 r. do 14.08.2020 r..

Więcej informacji na stronie

Photo by chuttersnap on Unsplash

Również w ramach Funduszy EOG i norweskich aktualnie przyjmowane są wnioski w Programie Środowisko, Energia i Zmiany klimatu. Na wniosek wielu instytucji Minister Klimatu podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w tym programie. Nabór Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach został zatem przedłużony do 17 sierpnia 2020 r. W ramach tego naboru wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys. (a także ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST). Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych, a zakres przedmiotowy projektów w ramach tego naboru może polegać na realizacji działań związanych m.in.:

  • ze zwiększeniem powierzchni terenów zieleni w miastach (w tym również tzw. zielonej infrastruktury) wspomagających procesy napowietrzania miast oraz poprawiających funkcje ekosystemów oraz zwiększających powierzchnie biologicznie czynne w miastach;
  • z przechwytywaniem i zagospodarowaniem wód opadowych w miejscu ich powstania lub bliskiej okolicy. Mowa zatem o tzw. zielono-niebieskiej infrastrukturze, promującej małą retencję wodną, ograniczającej lokalne podtopienia oraz zmniejszającej ryzyko powodzi;
  • ze zmniejszeniem efektu miejskiej „wyspy ciepła” oraz poprawą mikroklimatu w mieście;
  • z przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Więcej informacji na stronach:

 

Photo by chuttersnap on Unsplash

 

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.