Celem projektu GRAD jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich, w tym zainicjowanie w polskich gminach opracowania wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów. Projekt zakłada transfer niemieckich praktyk w tym zakresie, w tym przede wszystkim doświadczeń Miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 posiada i realizuje własną strategię dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów w mieście. Zainicjowana wymiana bilateralna oraz współpraca z ekspertami w dziedzinie zielonych dachów ma zaowocować 8 lokalnymi strategiami opracowanymi dla 8 polskich miast pilotażowych, szerokim rozpowszechnieniem materiałów i wytycznych dotyczących wspierania rozwoju zielonych dachów i żyjących ścian w miastach, a także poprawą ogólnej świadomości w zakresie roli zielonych dachów w ochronie klimatu.

Działania w projekcie

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

PAKIET 1: Budowanie kompetencji i transfer niemieckich doświadczeń w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym przede wszystkim promowania i zakładania zielonych dachów

 • Organizacja seminarium i warsztatów „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich” z udziałem ekspertów z Niemiec.
 • Organizacja wizyty studyjnej w Hamburgu dla przedstawicieli 8 polskich gmin pilotażowych (2-3 dni).
 • Opracowanie i wydatnie broszury promującej strategie zielonych dachów i prezentującej niemieckie doświadczenia w tym zakresie.

PAKIET 2: Opracowanie strategii zielonych dachów w gminach pilotażowych

 • Opracowanie wzorcowego szablonu/modelu strategii zielonych dachów (na podstawie doświadczeń miasta Hamburg).
 • Opracowanie i przyjęcie 8 strategii zielonych dachów w 8 polskich gminach pilotażowych (przy wsparciu miasta Hamburg i zaangażowanych ekspertów).
 • 1-dniowe warsztaty konsultacyjne w każdej z gmin pilotażowych.
 • Ujęcie ww. strategii w innych lokalnych dokumentach strategicznych.

PAKIET 3: Rozpowszechnienie rezultatów i produktów projektu

 • Opracowanie i prowadzenie strony internetowej projektu.
 • Opracowanie i rozpowszechnienie ulotki projektu.
 • Opracowanie plakatu projektu.
 • Przygotowanie 5 artykułów tematycznych.
 • Organizacja konferencji końcowej.
 • Organizacja kampanii miejskich prowadzonych w gminach zaangażowanych w realizacje projektu oraz w Internecie i mediach.

Rezultaty projektu

 • transfer niemieckich doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zakładania zielonych dachów i żyjących ścian oraz tworzenia strategii promujących i wspierających takie rozwiązania;
 • nawiązanie współpracy pomiędzy 8 polskimi gminami pilotażowymi a miastem Hamburg;
 • 3 szkolenia: seminarium, warsztaty i warsztaty konsultacyjne;
 • 1 wizyta studyjna w Hamburgu;
 • 1 broszura prezentująca niemieckie doświadczenia w zakresie przygotowania strategii adaptacji do zmian klimatu i rozwoju zielonych dachów;
 • 1 wzorcowy szablon/model lokalnej strategii zielonych dachów (dostosowany do polskich warunków)
 • 8 lokalnych strategii zielonych dachów opracowanych i przyjętych przez 8 gmin pilotażowych;
 • 1 otwarta konferencja promująca rezultaty projektu, zakładanie zielonych dachów i ściano raz wdrażanie innych środków adaptacji do zmian klimatu;
 • 1 zestaw materiałów promocyjnych (ulotka, plakaty, artykuły).
 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.