pWzorcowa struktura strategii rozwoju zielonych dachów

Jednym z głównych zadań projektu GRAD było wypracowanie wzorcowej struktury strategii rozwoju zielonych dachów, którą każde zainteresowane miasto będzie mogło wykorzystać do opracowania własnej strategii. Bazuje ona na strategii miasta Hamburg i została dostosowana do polskich warunków prawnych, ekonomicznych i społecznych, a także specyficznych wyzwań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Na wzorcową strukturę strategii składają się następujące elementy:

Wprowadzenie – streszczenie strategii obejmujące uzasadnienie jej opracowania, najważniejsze założenia oraz planowane instrumenty wsparcia dla budowy zielonych dachów.

Rodzaje zielonych dachów i koszty ich realizacji – skrótowa prezentacja rodzajów zielonych dachów oraz porównanie kosztu wykonania dachu bitumicznego z kosztem wykonania dachu zielonego.

Argumenty na rzecz zielonych dachów – przedstawienie argumentów przyrodniczych oraz ekonomicznych, dla których warto instalować zielone dachy i wspierać ich zakładanie.

Opis stanu wyjściowego – opis sytuacji wyjściowej miasta, jeżeli chodzi o najważniejsze zagrożenia klimatyczne, jakim stawia ono czoła, oraz niezbędne do wprowadzenia instrumenty adaptacji do zmiany klimatu.

Interesariusze – przedstawienie grup, instytucji i osób potencjalnie zainteresowanych rozwojem zielonych dachów w mieście lub mogących pomóc w ich promocji.

Wizja – opis długoterminowej wizji miasta dotyczącej wykorzystania zielonych dachów jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu.

Cele – opis szczegółowych celów, jakie miasto chce realizować w kontekście rozwoju zielonych dachów. Zgodnie z założeniami strategii główną dziedziną, dla której należy określić cele, jest adaptacja do zmiany klimatu, ale można je sformułować także dla dziedzin uzupełniających (ochrona środowiska, ekonomia, społeczeństwo).

Działania przygotowawcze – opis działań przygotowawczych, niezbędnych do realizacji strategii. Obejmują one stworzenie zespołu ds. strategii, zebranie  lub wypracowanie niezbędnych danych oraz – jeżeli miasto uważa to za uzasadnione – budowę modelowego zielonego dachu na obiekcie przygotowanym do realizacji lub remontu już na etapie prac nad strategią.

Obszary działania – wskazanie obszarów, w jakich miasto planuje działania mające na celu promocję i wsparcie budowy zielonych dachów oraz opis planowanych w każdym z tych obszarów instrumentów wsparcia. W strategii Hamburga były to trzy obszary (które ujęto również we wzorcowej strukturze):

  1. Wsparcie dla inwestorów publicznych i prywatnych – promowanie zielonych dachów poprzez wprowadzenie takich instrumentów wsparcia jak program dotacji do zielonych dachów czy bonifikaty dla inwestorów, a także informowanie o innych możliwościach pozyskania finansowania.
  2. Dialog społeczny– promowanie zielonych dachów poprzez rozpowszechnianie wiedzy na ich temat oraz dialog ze środowiskiem branżowym.
  3. Lokalne regulacje prawne– promowanie zielonych dachów poprzez silniejsze wykorzystanie dostępnych instrumentów prawnych (np. wprowadzenie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Współpraca merytoryczna – opis planowanej współpracy ze środowiskiem naukowo-badawczym, które udzieli miastu wsparcia merytorycznego przy realizacji strategii.

Wdrażanie – opis sposobu organizacji, ewaluacji i promocji wdrażania strategii.

Finansowanie – określenie, w jaki sposób zostaną zagwarantowane środki na zarządzanie realizacją strategii, a także wdrożenie przewidzianych w niej instrumentów wsparcia.

Podsumowanie

Poszczególne działy zawierają bardziej szczegółowy opis poszczególnych elementów strategii wraz z instrukcjami, przykładowymi tekstami, odniesieniami do odpowiednich zapisów w strategii Hamburga oraz odesłaniami do szablonów pomocniczych, ułatwiających gromadzenie danych.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.