Od kwietnia 2014 r. Miasto Hamburg posiada i realizuje strategię rozwoju zielonych dachów, której. celem jest obsadzenie roślinnością aż 100 ha powierzchni dachowej w obszarze miejskim. Nowe zielone dachy mają powstać zarówno na budynkach użyteczności publicznej, jak i prywatnych – mieszkalnych i komercyjnych, a spora ich część ma być dostępna dla ludzi jako tereny rekreacyjne lub ogrody społeczne. Strategia zakłada popularyzację wiedzy na temat zielonych dachów i korzyści, jakie ze sobą niosą, a także system zachęt ekonomicznych i pozaekonomicznych do ich zakładania. W dialog zaangażowane są różne grupy interesariuszy, w tym sektor nauki, a potencjalni inwestorzy mogą wziąć udział w dedykowanych szkoleniach. Ważnym elementem jest silne umiejscowienie strategii w procesie planowania przestrzennego i planowania krajobrazu, w tym wdrażanie lokalnych przepisów prawnych promujących i wspierających zazielenianie dachów. Miasto zakłada też zielone dachy na własnych budynkach, w tym budynkach szkolnych. Więcej informacji na temat strategii Hamburga (w j. niemieckim) można znaleźć w poniższej broszurce informacyjnej.

OkladkaBroszura informacyjna o Strategii Zielonych Dachów Miasta Hamburg (j. niemiecki)

 

stopka2

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.