Strategia rozwoju zielonych dachów Miasta Hamburg posłuży jako inspiracja i punkt wyjścia do opracowania podobnych strategii dla 8 polskich miast pilotażowych: Bielska-Białej, Bydgoszczy, Gdańska, Kalisza, Krakowa, Lublina, Warszawy i Wrocławia. Pomogą one w zazielenianiu tych miast i wesprą wdrażanie Miejskich Planów Adaptacji opracowanych wspólnie z Ministerstwem Środowiska.
 

stopka2

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.